Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

kawainka
19:56
8267 0a30 390
Reposted frombabyface babyface vialexxie lexxie
kawainka
19:56
6286 6a6d 390
Reposted fromoblivions oblivions viaiblameyou iblameyou
kawainka
19:51
5984 54a5 390
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow vialexxie lexxie
kawainka
19:48
Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromxalchemic xalchemic viainspirations inspirations
19:48
kawainka
19:48
4536 349a 390
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viainspirations inspirations
kawainka
19:46
19:44
kawainka
19:43
0321 b9b8 390
kawainka
19:43
19:39
8374 d914 390
Reposted fromAnimlaguy Animlaguy vialexxie lexxie
19:39
1880 7a48 390

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek vialexxie lexxie
kawainka
19:37
Reposted fromweightless weightless viamaybeyou maybeyou

May 20 2017

13:08
kawainka
13:07
4124 42ab 390
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vialexxie lexxie
kawainka
13:06
2073 abad 390
Reposted fromczajnikq czajnikq vialexxie lexxie
kawainka
13:06
3092 4ad6 390
Reposted fromjdeg jdeg vialexxie lexxie
kawainka
13:06
4037 bd30 390
Reposted fromsoSad soSad vialexxie lexxie
kawainka
13:04


Happy Mother’s Day!

May 18 2017

kawainka
22:37
Potrzebny mi jest towarzysz. Potrzebna mi jest bliskość pokrewnego człowieka. Pragnę jakiejś poręki świata wewnętrznego, którego istnienie postuluję. Wciąż tylko trzymać go na własnej wierze, dźwigać go wbrew wszystkiemu siłą swej przekory – jest trudem i udręką Atlasa. Czasem zdaje mi się, że tym wytężonym ges­tem dźwigania trzymam nic na swoich barkach. Chciałbym móc na chwilę złożyć ten ciężar na czyichś ramionach, rozprostować kark i spojrzeć na to, co dźwigałem.
— B. Schulz, list do Tadeusza Brezy
Reposted fromsoay soay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl