Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2017

kawainka
20:01
Śniłem dziś o Tobie i o tym, że nie boję się świata.
— J. Podsiadło
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viazapachsiana zapachsiana
kawainka
20:01
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapachsiana zapachsiana
kawainka
19:59
5411 73fc 390
Reposted frommonam monam viazapachsiana zapachsiana
19:58
kawainka
19:57
What I needed seemed to be absent everywhere.
— Charles Bukowski
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse vialexxie lexxie
kawainka
19:57
3442 bcc8 390
M. Halber
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem vialexxie lexxie
kawainka
19:55
3708 73ef 390
Reposted fromdailylife dailylife viainspirations inspirations
kawainka
19:54
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viainspirations inspirations

September 25 2017

kawainka
18:26
kawainka
18:25
kawainka
18:24
6419 010e 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatwice twice
kawainka
18:23
4098 4063 390
Reposted frompiehus piehus viaciarka ciarka

September 01 2017

20:16
kawainka
20:10
2/3 problemów ludzi bierze się stąd, że nikt z nikim nie rozmawia.
— Mój Tata.
Reposted frombamboocha bamboocha

August 20 2017

kawainka
20:15
3628 7496 390
kawainka
20:15
0189 d245 390
Bukowski
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vialexxie lexxie
20:14
3757 f2d7 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialexxie lexxie
kawainka
20:12
7333 3470 390
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
kawainka
20:10
1747 34f1 390
Reposted fromnyaako nyaako viainspirations inspirations
kawainka
20:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl